061-1469998 , 062-2592223

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหลักสูตรรถจักรยานยนต์